Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οδηγίες – Έντυπα

Έντυπα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

              Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

              Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Οδηγίες Φοιτητών

-Καρτέλα Φοιτητή – Καρτέλα

(Οι καρτέλες των φοιτητών συμπληρώνονται και αποστέλλονται στο ΓΠΑ σε αρχείο excel μονάχα ηλεκτρονικά)

-Υ/Δ περί προσωπικών δεδομένων (πρωτότυπη) – Υ/Δ

– Συμφωνητικό Πανεπιστημίου, Φορέα, Φοιτητή – Συμφωνητικό

– Εντολή Πίστωσης Λογαριασμού Φυσικού Προσώπου (πρωτότυπη) – Εντολή

ΝΕΟ – Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης  – Ημερολόγιο

ΝΕΟ – Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα – Δελτίο Αξιολόγησης

– Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη χωρίς  Βαθμό – Δελτίο Αξιολόγησης χωρίς βαθμό

– Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη με  Βαθμό – Δελτίο Αξιολόγησης με βαθμό

– Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές – Ερωτηματολόγιο

– Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης Πρακτικής Άσκησης προ έγκρισης από Επιτροπή Ερευνών – Υ/Δ Παραίτησης_1

Παραίτηση Πρακτικής Άσκησης μετά από έγκριση από Επιτροπή Ερευνών – Παραίτησης_2

Tροποποίηση Συμφωνητικού – Σ12

Οδηγίες προς τους Φορείς Υποδοχής

 Φυλλάδιο οδηγιών για Φορείς

– Πληροφορίες Τμημάτων – εδώ

– Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (για εγγραφή και εισαγωγή νέων θέσεων) – εδώ

– Συμφωνητικό Πανεπιστημίου, Φορέα, Φοιτητή – Συμφωνητικό

– Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο Ε3.5 και το Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένο) το αργότερο πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας (σύμφωνα με την υπ” αριθμ. οικ. 29147/Δ 1.10258 – ΦΕΚ τεύχος B 2639/28.06.2019). Απαραίτητη η αποστολή του Εντύπου στο ΓΠΑ.

 Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα – Δελτίο Αξιολόγησης

 

Οδηγίες προς τους Επιστημονικά Υπεύθυνους

Οδηγός Υποχρεώσεων Επιστημονικά Υπεύθυνων

– Πρότυπο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

– Πρότυπο Πρακτικού Επιλογής Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης – Πρακτικό Επιλογής Φοιτητών

– Πρότυπο Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων – Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων

– Πρότυπο Πρακτικού Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών – Πρακτικό Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

– Πρότυπο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

– Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης – Έντυπο Σ10

– Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  Πρακτικής Άσκησης – Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου Ε.Υ

– Εντολή Πληρωμής Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΕΔΒΜ)  – Έντυπο Σ10α

– Βεβαίωση Ακύρωσης Πρακτικής Άσκησης – Βεβαίωση Ακύρωσης

ΝΕΟ – Βεβαίωση Διακοπής Πρακτικής Άσκησης – Βεβαίωση Διακοπής

Αλλαγές σε θέματα δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση του Κανονισμού Οmnibus- Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις:
«Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;

Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;

Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;»,

δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε, όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του τμήματός σας καθώς και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των τμημάτων.