Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ στην Παροχή Υπηρεσιών ∆ια Βίου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας που εκπόνησε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) – Kέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη ∆ια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τη διασφάλιση ποιότητας στη ∆ια Βίου Μάθηση και ειδικότερα την επιστημονική στήριξη των επαγγελματιών και φορέων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού – σταδιοδρομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας παρέχει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που οφείλουν να τηρούν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και σχετίζονται με τους παρακάτω άξονες:

  I. Γενικές αρχές – υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του  συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού /

   σταδιοδρομίας

  II. Ηθικές αρχές – υποχρεώσεις προς τους πελάτες

  III. Ηθικές υποχρεώσεις προς τους συναδέλφους και τους εμπλεκόμενους φορείς Συ.Ε.Π.

  IV. Ηθικές υποχρεώσεις προς τα εργαλεία, το υλικό εργασίας και την επιστημονική έρευνα

Ο κώδικας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π