Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, συμπληρώνοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις με εργασιακή εμπειρία. Μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες διαφορετικών τμημάτων να αποκτήσουν μια πρώτη και άμεση επαφή  με το εργασιακό περιβάλλον. Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι καθοριστική για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία, βοηθώντας τον ασκούμενο να επιλέξει την διαδρομή που πραγματικά τον εκφράζει.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Τμήματος το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτικό ή επιλογής. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι η Πρακτική Άσκηση έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς επιλέγοντας μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν/χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα:

 • Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ
  Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ*. Την τρέχουσα περίοδο στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 14 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην παρούσα φάση υπάρχει ποσόστωση μεταξύ των θέσεων που μπορούν να προσφερθούν σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς. Έτσι κάθε Τμήμα ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών του διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για εκπόνηση σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς.

  * Από το 2016, το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 • Πρακτική εκτός ΕΣΠΑ
  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει πρόσφατα δώσει την δυνατότητα εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης σε Ιδιωτικούς Φορείς με χρηματοδότηση από τους ίδιους τους Φορείς. Στην παρούσα πιλοτική φάση Πρόγραμμα συμμετέχουν 2 Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
   
 • Πρακτική Erasmus+
  Μέσω του προγράμματος Erasmus+ φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης μπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εκτός Ελλάδας σε φορείς χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η μετακίνηση και προσφάτως αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση.