Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστήρια / Σεμινάρια

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας διοργανώνει καθόλη τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών, βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη σταδιοδρομία, όπως

Ομαδικά βιωματικά εργαστήρια διαχείρισης καριέρας 
με θεματολογία όπως, για παράδειγμα:

 • επαγγελματικός στόχος
 • σύνταξη βιογραφικού σημειώματος  και συνοδευτικής επιστολής
 • σύνταξη motivation letter
 • είδη συνεντεύξεων και τεχνικές συνέντευξης με εργοδότη
 • καλές πρακτικές επαγγελματικής δικτύωσης
 • πηγές πληροφόρησης
 • τρόποι αναζήτησης εργασίας

Σεμινάρια / ενημερωτικές εκδηλώσεις 
που εστιάζουν σε θέματα όπως:

 • η πρακτική άσκηση
 • οι επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων συγκεκριμένων πεδίων
 • οι μεταπτυχιακές σπουδές / η έρευνα στο εξωτερικό
 • οι υποτροφίες
 • η μετακίνηση μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus+

Ομαδικά βιωματικά εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού 
Βοηθούν στη σύνθεση επαγγελματικού προφίλ και την κατάρτιση επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι φοιτητές σκιαγραφούν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και δεξιότητές τους, τις αξίες, τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα καθώς επίσης και την προτίμησή τους στις συνθήκες εργασίας, με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών, όπως ερωτηματολόγια και αυτοπεριγραφικές ασκήσεις, που βοηθούν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.