Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Delloitte – Θέση εργασίας: Στέλεχος Διενέργειας Δειγματοληπτικών Ελέγχων (Δειγματολήπτης)

Περιγραφή Ρόλου:

Ο ρόλος του Δειγματολήπτη εστιάζει στην διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα ψηφιοποιημένα αρχεία. Οι Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν, με φυσική παρουσία, σε συγκεκριμένα σημεία ανά την Ελλάδα, όπου και γίνεται η επεξεργασία των αρχείων από εξειδικευμένα συνεργεία. Η συνολική διάρκεια των εργασιών αναμένεται να είναι 23 μήνες. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αρχείων γίνεται βάσει καθορισμένης διαδικασίας και με τη χρήση εξειδικευμένης εφαρμογής που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό, για τα οποία θα γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση και θα παρέχεται διαρκής υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Οι Δειγματολήπτες θα εποπτεύονται και θα υποστηρίζονται στο έργο τους από έμπειρο στέλεχος, τον Επόπτη Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

Οι αρμοδιότητες/ απαιτήσεις του Δειγματολήπτη, μεταξύ άλλων είναι:

 • Ο ποιοτικός έλεγχος των εικόνων των ψηφιοποιημένων αρχείων, μέσω λίστας καθορισμένων κριτηρίων (check box)
 • Η μεθοδική εργασία με στόχο την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, την επίτευξη της επιθυμητής αποτελεσματικότητας του ελέγχου και της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων καθώς και η επικοινωνία τυχόν προβλημάτων επί της διαδικασίας.
 • Η συλλογή και αρχειοθέτηση των Αναφορών Ολοκλήρωσης των Ελέγχων που διεξήγαγε.
 • Η συνεργασία με τους συναδέλφους του και τα στελέχη του συνεργείου επεξεργασίας των αρχείων προκειμένου να εξελίσσεται ομαλά η ροή εργασιών.
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τον Επόπτη των Δειγματοληπτικών Ελέγχων.
 • Η δυνατότητα εργασίας με την ελάχιστη επίβλεψη

Απαιτούμενα Προσόντα:
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Σπουδαστές ή/και απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Γνώση MS Office.
 • Ικανότητα τήρησης Χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Επικοινωνιακός και σε θέση να παρέχει δομημένη πληροφορία σχετικά με την παραγωγικότητα και τυχόν προβλήματα
 • Παρατηρητικότητα, εργασία με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο
 • Ευελιξία στις μετακινήσεις (εντός των ορίων της περιφέρειας)

Διάρκεια Απασχόλησης – Αποδοχές – Τρόπος Πληρωμής:

 • Διάρκεια εργασιών 23 μήνες
 • 8ωρο, Δευτέρα – Παρασκευή (8:00 – 16:00)
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τίτλος Κτήσης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ απόδοιτοι μπορούν να τα αποστείλουν ταα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tboukis@deloitte.gr