Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024.

 

Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (22/03/2024) της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (μέχρι 27/03/2024 και ώρα 11.59μμ). Οι ενστάσεις κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στη διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr

 

Δείτε το πρακτικό επιλογής εδώ.