Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση 2024-25

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-20251 θα χορηγηθούν:

▪ έως 70 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
▪ έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
▪ σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και
πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
▪ σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα2 ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου
Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
▪ για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται
από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Πληροφορίες: https://www.onassis.org/el/open-calls/onassis-foundation-scholarship-call-for-the-academic-year-2024-25/