Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» (*) χορηγεί δέκα (10) ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές που έχουν βασικές σπουδές στη Λογοθεραπεία (εναλλακτικά Λογοπαθολογία, Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας), που θα φοιτήσουν στον Γ’ κύκλο σπουδών (2024-2026), όπως προβλέπεται σύμφωνα α) με τις παρ. 1, 2 &3 του άρθρου 175 του ν. 4957/2022, β) την παρ. 2 του άρθρου 76  του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γ) με την παρ. 1ζ του Άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ.  Οι ανταποδοτικές υποτροφίες θα παρέχουν 30% έκπτωση επί των συνολικών διδάκτρων του ΔΔΠΜΣ, δηλαδή τα συνολικά δίδακτρα θα ανέρχονται σε €3.920 και το ποσό της έκπτωσης θα είναι €1.680. Οι φοιτήτριες/ές που θα λάβουν ανταποδοτική υποτροφία  θα έχουν την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή/και συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΔΔΠΜΣ ως βοηθοί έρευνας, κυρίως με αντικείμενο τη χορήγηση δοκιμασιών/πρωτοκόλλων αξιολόγησης λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών είναι οι υποψήφιες/οι να είναι πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 12γ του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α’ 114).

Τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας για τον Γ’ κύκλο σπουδών είναι ο βαθμός πτυχίου της/του υποψήφιας/ίου, η επαγγελματική της/του εμπειρία και η συμμετοχή της/του σε χρηματοδοτούμενα έργα ή έρευνα, καθώς και οι ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε συνέδρια.

Υποβολή αιτήσεων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» από 15/4/2024 μέχρι 30/6/2024.

(*): Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (Α΄114), οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα.  Επίσης, σε ποσοστό 50% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών (απόφοιτοι ειδικής αγωγής,, γλωσσολογίας,  φιλολογίας, ξενόγλωσσων φιλολογιών, ιατρικής, παιδαγωγικών τμημάτων κ.ο.κ.), που προέρχονται από Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή από Τμήματα της αλλοδαπής, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμ’ατων που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.