Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Παιδαγωγικής – Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Χορηγείται (1) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Παιδαγωγικής με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα. 

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 13η  Μαΐου 2024. 

Προκήρυξη-Παιδαγωγική-ΓΚΕ.(pdf)