Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Tο Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές  Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD).

  A. Υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Masters)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΤΕΙ) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις από όλους τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:
 

Περίοδος αίτησης

Φθινοπωρινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

31 Μαρτίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15 Δεκεμβρίου

31 Μαϊου

Έναρξη σπουδών

Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο


Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

·        Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΜΣ)
·        Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ  ( Αίτηση Μέρος 3 ΔΜΣ )
·        Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
·        Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
·        Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
·        Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
·        Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
·       Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές ( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΔΜΣ ).Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
·      Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους

 Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  http://www.doatap.gr/gr/index.php
Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr
Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές  Σπουδές (PhD)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης υπολογιστών απονέμει τo Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/Τ.A’/4-8-217).Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές  περιοχές:

 • (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
 • (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 • (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή  Όραση, και Ρομποτική
 • (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 • (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 • (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής διδακτορικών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής: 


Περίοδος αίτησης


Φθινοπωρινό εξάμηνο


Εαρινό εξάμηνο


Κατάθεση αίτησης


31 Οκτωβρίου


31 Μαρτίου


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων


15 Δεκεμβρίου


31 Μαϊου


Έναρξη σπουδών


Επόμενο εαρινό εξάμηνο


Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο


 Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

 • Αίτηση ( Έντυπο υποβολής Αίτησης Μέρος 1 ΔΔ)
 • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ )
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ)
 • Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
 • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους

Εάν ο τίτλος δεύτερου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) http://www.doatap.gr/gr/index.php

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.


Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=phd&openmenu=demoAcc4&lang=gr

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.